Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

6 tháng trước

$500/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

6 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

6 tháng trước

$388/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

6 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

6 tháng trước

$388/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

6 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

6 tháng trước

$388/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

6 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

7 tháng trước

$427/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 28

Chung cư, Studio

7 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 27

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

8 tháng trước

$534/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 27

Chung cư, Studio

8 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 25

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

8 tháng trước

$278/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 25

Chung cư, Studio

8 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

8 tháng trước

$321/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

8 tháng trước

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

Tổng Đài Tư Vấn HN

8 tháng trước

$427/Per Month

Giường: 1Bồn tắm: 1sqm: 30

Chung cư, Studio

8 tháng trước